Intern reglement

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van onze sportvereniging, Antwerp Phantoms ijshockeyclub VZW, hierna de vereniging.

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging.  In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden en in het geval van minderjarige leden, ook haar/zijn ouders/voogden, de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

ARTIKEL 2 LEDEN

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Effectieve leden
 • Toegetreden leden
 • Steunende leden
 • Ereleden

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

 • Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement, de gedragscode en alle andere richtlijnen opgelegd door het Bestuursorgaan te zullen naleven. Een exemplaar van dit intern reglement en de gedragscodes wordt bezorgd aan de leden of kan worden gedownload van de clubwebsite via volgende link.
 • Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van deze federatie moeten verschijnen. Alle sancties die opgelegd worden, zullen uitgevoerd worden door het lid in kwestie.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het Bestuursorgaan van de vereniging. Het Bestuursorgaan engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het secretariaat van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden.

Bij de inschrijving aanvaardt het lid dat de nodige gegevens zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij onze vereniging is aangesloten. Enkel op die manier kan het lid aangesloten worden bij onze federatie en wordt de verzekering ten gunste van het lid gegarandeerd.

Voor minderjarigen of personen onder bewind zal tevens een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

Het lidgeld van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging en is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging voor het lopende werkingsjaar.

Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar blijft het volledige lidgeld verschuldigd. Het lidgeld wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, …), terugbetaald.

Het lidmaatschap en de betaling van het lidgeld omvat:

 • Lidmaatschap bij Antwerp Phantoms ijshockeyclub VZW
 • deelname aan trainingen, uitgezonderd bij schorsing of uitsluiting
 • de verzekering tegen ongevallen tijdens het beoefenen van ijshockey in clubverband

Het lidmaatschap en de betaling van het lidgeld geeft niet het automatische recht om deel te nemen aan wedstrijden.  Deze selectie gebeurt wekelijks door de trainer of coach op basis van vooruitgang, aanwezigheid, gedrag, inzet en prestatie.  Deze selecties gebeuren steeds in het belang van het team.

ARTIKEL 4 STRUCTUUR

 De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

 • Het Bestuursorgaan: zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor bepaalde duur.
 • De Algemene Vergadering: Zij komt minstens éénmaal per jaar samen en bestaat uit alle effectieve leden
 • De vereniging heeft een Aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld die te bereiken is via API@phantoms.be

Alle bevoegdheden van deze organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.

ARTIKEL 5 VEILIG, GEZOND EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN

Een veilige, gezonde en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
 • Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage
 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening op respectvolle wijze kan geven
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen, meewerken aan de positieve uitstraling van het ijshockey en van de vereniging en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen. 

Als bijlage aan dit Intern Reglement worden de gedragscodes toegevoegd en maken er integraal deel van uit:

 • Gedragscode voor sporters
 • Gedragscode voor ouders en supporters
 • Gedragscode voor trainers, coaches, bestuurders, teammanagers en sport omkaderende functies
 • Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.


ARTIKEL 6 TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een lid of diens begeleider in de meest ruime zin, het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie. Door de aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.  Bij vragen of moeilijkheden kan u steeds terecht bij het Aanspreekpunt Integriteit (API) via API@phantoms.be.

Indien de sportvereniging ten gevolge van een opgelopen straf tijdens de wedstrijd een boete opgelegd krijgt van de federatie gelden volgende richtlijnen:

 • De eerste boete wordt door de sportvereniging betaald
 • Indien in hetzelfde seizoen door hetzelfde lid een tweede boete opgelopen wordt, betaalt de sportvereniging 50% van de boete, de overige 50% wordt door het betrokken lid, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger betaald
 • Elke bijkomende boete opgelopen in hetzelfde seizoen door hetzelfde lid, wordt volledig ten laste gelegd van het betrokken lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger

Daarenboven kan het Bestuursorgaan van de sportvereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie en zijn o.a.:

 1. Terechtwijzing
 2. Schorsing van (verscheidene) (de) training(en), wedstrijd(en) of activiteit(en)
 3. Opstellen van een begeleidingsplan gelinkt aan een proefperiode met duidelijke richtlijnen en afspraken

Ouders/voogden van minderjarige kinderen worden hiervan op de hoogte gebracht.

Ordemaatregelen kunnen autonoom en met onmiddellijke ingang door de trainer/coach worden opgelegd indien een training of wedstrijd door het gedrag wordt gehinderd.  De club API heeft in dit geval een ondersteunende functie.

Schorsingen van 14 dagen of langer kunnen worden opgelegd na overleg met de Sportief manager.

Indien na het opleggen van ordemaatregelen het gedrag van een speler niet verbetert of het gedrag van een speler de trainingen, wedstrijden of activiteiten blijft hinderen, wordt een schorsingsperiode van 2 maanden opgelegd.  Na deze schorsingsperiode wordt de speler geacht zijn gedrag volledig aan te passen aan dit interne reglement en de toegevoegde gedragscode op straffe van uitsluiting uit de vereniging.

Indien de betrokken speler beroep wenst aan te tekenen, kan dit schriftelijk t.a.v. het bestuursorgaan.  Het bestuursorgaan zal hierover een beslissing nemen en schriftelijk ter kennis brengen aan de betrokken speler.

Diefstal van materiaal, persoonlijke bezittingen of onder invloed van alcohol of drugs verschijnen op een training of wedstrijd betekent onmiddellijke uitsluiting uit de vereniging.

ARTIKEL 7 SPORTSPECIFIEKE REGELS

In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de leden:

 • Uitrusting – altijd te dragen voor je eigen veiligheid alsook om in regel te zijn met de verzekering
 1. Volledig gezichtsmasker voor goalies overeenkomstig de algemene richtlijnen. Goedgekeurde blauwe helm met volledig traliemasker of plexischerm voor alle spelers 18 jaar of jonger. Half scherm met tandenbeschermer voor spelers vanaf 18 jaar of alle andere spelers overeenkomstig de geldende nationale en internationale reglementen.
 2. Nekband voor alle spelers 18 jaar en jonger
 3. Schouder -en elleboogbescherming voor alle spelers, aangepast borststuk voor goalies
 4. Kruisbeschermer[1] of damesschelp[2], beschermende blauwe broek[3], beenbeschermers en kousen, beenstukken voor goalies
 5. Handschoenen, vanghandschoen en blokker voor goalies
 6. Goed geslepen schaatsen

Tijdens de trainingen gebruiken spelers hun eigen stick en jersey.  Tijdens wedstrijden worden wedstrijdjerseys ter beschikking gesteld, die na de wedstrijd ordelijk terugbezorgd worden aan de Teammanager.  De lagere volwassen reeksen[4] kopen een eigen wedstrijdset (jersey en kousen).

Tijdens trainingen en wedstrijden worden geen sieraden gedragen.

 • Kleedkamers
 1. Uitsluitend toegankelijk voor spelers, trainers/coaches of Teammanagers – 1 begeleider tot 12 jaar of 1 begeleider voor de G-sporter is toegelaten
 2. Worden steeds ordelijk achtergelaten. Afval hoort in de vuilnisbak.
 3. Niet langer dan noodzakelijk betreden – Open tot 30 minuten na een training of wedstrijd
 4. Sticks blijven buiten aan de deur en kledij hoort in de sporttas of aan de kapstok
 5. Sportzakken worden na de training onmiddellijk naar de auto gebracht
 6. De laatst aanwezige speler of bij minderjarige spelers, zijn/haar begeleider, staat in voor het opruimen en ordelijk achterlaten van de kleedkamer

Verder worden voor de goede werking van de vereniging volgende regels opgelegd:

 • Verzorging en voeding
 1. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk
 2. Vóór een training of wedstrijd wordt aangeraden alleen een gezonde en lichte maaltijd te nuttigen en geen koolzuurhoudende dranken te gebruiken.
 3. Bij het nemen van medicatie kan dit alleen conform doktersvoorschrift. Breng steeds de trainer, Teammanager en medical officer van de vereniging hiervan op de hoogte.  Permanent of langdurig gebruik van medicatie wordt bij de eerste inschrijving of bij het begin van het seizoen via de Teammanager gemeld, vergezeld van een doktersbewijs.  De vereniging kan hierin geen enkele verantwoordelijkheid nemen.  Bij twijfel kan de deelname aan de training of wedstrijd geschorst worden.
 • Aanwezigheid
 1. Stipte en regelmatige aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden. Verwittig steeds de Teammanager bij laattijdigheid of belet.
 • Studies
 1. De combinatie studie-ijshockey is aan te bevelen maar vraagt een goede en realistische studieplanning
 2. De combinatie sporten en studeren bevordert je studieprestaties
 3. Indien de combinatie tijdelijk niet lukt, verwittig steeds je Teammanager
 4. Indien je verstek moet laten gaan door de schoolverplichting op een training of wedstrijd, verwittig steeds de Teammanager
  • Spelers die beginnen aan hun hogere studies, delen dit mee aan het secretariaat. Een topsport statuut behoort tot de mogelijkheden.

ARTIKEL 8 SPONSORING

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan aan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.

Het is niet toegelaten op eigen initiatief publiciteit of logo’s aan te brengen op kledij of de sportuitrusting.  Onder bepaalde voorwaarden kan het bestuursorgaan hiervoor goedkeuring geven.  Neem hiervoor steeds schriftelijk contact op met het secretariaat.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via het secretariaat. Het document van de ongevalsaangifte vindt u via deze link.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.
 3. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 4. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.

 
ARTIKEL 10 PRIVACY

 De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging via volgende link.

Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en videobeeld opnames kunnen worden gemaakt waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam.  Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

ARTIKEL 11 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

 Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het Bestuursorgaan van de vereniging.

De laatste wijziging vond plaats op 05/07/2021

[1] Niet voor de G-sporter

[2] Niet voor de G-sporter

[3] Niet voor de G-sporter

[4] D2, D3, D4 en REC